Pengertian Validitas Menurut Para Ahli

Pengertian Validitas Menurut Para Ahli

Pengertian Validitas Menurut Para Ahli
Pengertian Validitas Menurut Para Ahli
Selain pengertian diatas, terdapat pengertian validitas berdasarkan para ahli, diantaranya:

Kusaeri (2012:75)

Menurur Kusaeri, Validitas ialah ketepatan (appropriateness), kebermaknaan (meaningfull) dan kemanfaatan (usefulness) dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes.

Arikunto (1999:65)

Menurut Arikunto, Validitas ialah suatu ukuran yang memperlihatkan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes mempunyai validitas yang tinggi jikalau jadinya sesuai dengan kriteria, dalam arti mempunyai kesejajaran antara tes dan kriteria.

Sudjana (2004: 12)

Menurut Sudjana, Validitas ialah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. (http://bkpsdm.pringsewukab.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-ideologi-negara-dan-fungsinya/)

Suryabrata (2000:41)

Menurut Suryabrata, Validitas ialah derajat fungsi pengukuran suatu tes, atau derajat kecermatan ukurnya sesuatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur.

Azwar (1987:173)

Menurut Azwar, Validitas atau validity berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara sempurna atau menawarkan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Nursalam (2003)

Menurut Nursalam, Validitas ialah suatu ukuran yang memperlihatkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.