Malaikat Jibril

Malaikat Jibril

Malaikat Jibril adalah penghulu dari para malaikat yang bertugas sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasul dengan kehendak Allah swt.

Firman Allah swt. Surah Maryam Ayat 64.

Artinya : “Dan tidaklah kami (jibril) turun, kecuali denga perintah Tuhanmu, Kepunyaan-Nya lah apa-apa yang ada dihadapan kita, apa-apa yang dibelakng kuta, dan apa-apa yang ada di antara keduany adan tidaklah Tuhanmu lupa”(QS Mawyam:64)

Firman Allah swt. dalam Surah Al Mukmin Ayat 15.

Artinya: ” (Dialah) yang Maha tinggi derajat- Nya, yang mempunyai Arsy, yang emngutus Jibril dengan (membawa) perintah-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba Nya supaya dia memperingatkan (manusia) tentang hari pertemuan (hari kiamat).” (QS al Mukmin: 15)

  1. Malaikat Mikail

Malaikat Mikail berfungsi sebagai utusan Allah yang bertugas memberi kemudahan atau rezek: kepada seluruh makhluk Allah swt. khususnya manusia. Selain itu, Malaikat Mikail senantiasa mendampingi Malaikat Jibril melaksanakan tugas-tugasnya antara lain sebagai berikut.

ü  Sewaktu Jibril membedah dada Nabi Muhammad saw., Malaikat Mikaillah yang mengambilkar. air zamzam untuk mencuci hati Nabi Muhammad saw.

ü  Mendampingi Malaikat Jibril mengantarkan Nabi Muhammad saw. pada saat peristiwa Isra Mikraj.

Sumber :

https://desaingrafis.co.id/chuggington-apk/