Al-Qur’an Sebagai Petunjuk

Al-Qur’an Sebagai Petunjuk

Allah Swt menurunkan pesan-pesanya melalui al-Qur’an kepada manusia, untuk dijadikan pegangan dan pedoman, way of life, agar manusia sukses menjalankan hidup di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Allah menurunkan al-Qur’an kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikan Jibril alaihissalam, menggunakan bahasa Arab, dan di belahan bumi pilihan Allah Swt, yakni Makah al-Muqarramah dan Madinah al-Munawarah, sebagai umat yang juga terpanggil untuk menjalankan pesan-pesan Allah Swt, maka sudah wajib bagi kita menjadikan al-Qur’an sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup dan kehidupan, yakni memasyarakatkan isi, bacaan, dan mengamalkan al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Allah SWT telah berfirman yang artinya “…Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, , petunjuk bagi mereka yang bertaqwa …”(QS.al-Baqarah : 1-2). Dan juga Allah telah berfirman di pertengahan surat al-Baqarah, (Beberapa hari yang telah dirtentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil).”(QS.al-Baqarah:185)

Di awal surat al-Baqarah Allah telah berfirman al-Qur’an sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa , sedangkan di tengah al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia , dan ini sifatnya umum baik bagi orang yang bertaqwa maupun yang tidak bertaqwa.adapun petunjuk bagi orang yang bertaqwa, mempunyai arti bahwa mereka mampu mengambil manfaat dan mengambil faedah dari al-Qu’ran itu, serta mereka mampu menjadikan cahaya al-Qur’an sebagai penerang bagi mereka.

 “Alif Laam Raa…(ini adalah) kitab yang kami turunkan kepadamu (Muhammad) supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang yang di izinkan Tuhan,(yaitu) menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji…”(QS:Ibrahim:1).

 

sumber :
https://apkmod.co.id/seva-mobil-bekas/